Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

yorumsuz
406 kez okundu

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

Okullarda öğretilen dini bilgiler ve ahlaki değerler en başta bir çocuğun almış olduğu aile tardiyesinin üzerine pekiştirici alarak etki yapmaktadır bu sayede çocuklarda eğitim öğretim anlayışı da bir düzen içinde ilerleyerek diğer dersleri açısından da destekleyici olmaktadır. Din özgürlük ve inanç özgürlüğü tüm alana yayılmış durumda evrensel bir insan hakkıdır. Her kişinin inanmış olduğu ve benimsediği dininin gerektirdiği tüm kural ve davranış biçimlerini en ince detayına kadar öğrenmesi ve çocuklarına ana dilinde anlayacağı şekilde çocukların seviyesine indirilerek eğitim havası içinde, okullarda topluca ibadetin ve inanışların icrasını öğretmesi gerekmektedir. Bu temel hakkın en anlamlı şekilde değerlendirilerek olması gerektiği şekilde herkes tarafından en başta öğrenilmek koşulu ile somut kullanılarak anlamının tam kavranması doğru kurallar çerçevesinde icra edilmesi ve yaşama geçirilmesi demektir. Din kültürü ve ahlak bilgisi yaşamın her yerinde yer almaktadır. Bu durum evrensel yapıda gelişen hukuk temelinde tüm demokratik yapıya sahip olan ülkelerin anayasalarına vazgeçilmez olduğunu, devredilmez olduğunu, değiştirilmez olduğunu ve dokunulmaz olarak hayata geçirilen bir insan hakkı olarak geçmişten günümüze ilk ortaya çıkışının devamı olarak geçmiştir. İlk olarak düzenlenen anayasalar kapsamında dini kurallara yer verildiğinin görüldüğü yer olarak Federal Almanya Anayasası’nda da dini inanışların insan hakkı olması gerekli düzenlemeler çerçevesinde yer bulması için yapılan çalışmalarda devam etmektedir. Bu dini inanış hakkının değiştirilemez bir kural olduğu anlayışı dini inanış hakkı yer almıştır ve ülkede yaşayan tüm insanlar için geçerlilik kazanmıştır.

Türk toplumu bu konuda en geniş yapıdaki kitlesiyle, en çok konuşulan dili ile ve İslam kültürüyle bu inanış anlayışına en çok önemi veren toplumun önemli bir bölümünü oluşturmaktadır. Almanya’da bulunan Türk toplumunun büyük yoğunluktaki çoğunluğu, Türkiye topraklarında yaşayan toplumunun dinsel anlamda, kültürel yapıda ve hoşgörülü bir şekilde icra edilen geleneğiyle yoğrularak süreklilik arz edecek şekilde yetişmişlerdir. Okullarda eğitimin bir kolu olarak ele alınan din kültürü ve ahlak bilgisi eğitimi bu alanda destekleyici etkisini sürdürmektedir. İslam konusunda, laik bir anlayışta, demokratik geleneğe sahip çıkan Türkiye’de gelişen ideolojik ve politik öğreti yapısının ya da hukuk siste mi yapısında olma gibi din dışı olan işlevlerden arındırılmak sureti ile çağdaş anlamda bir dini inanış düzeyine ulaşmıştır. Dil kültür değerlerinin sürekli olarak paralelinde gelişen ve süregelen ayrılmaz bir parçası olarak geçmişten günümüze aynı etkiyi sürdürerek nesiller arasında aktarım yapılarak bu güne kadar ulaşmıştır. Bundan sonrada yine aynı ciddiyet ve gerekli önem verilerek toplum düzeyinde önem kazanmasını daha da değerli kılabilmek için çocukların du değerleri temelden öğrenerek devam ettirmesi sağlanmalıdır. Tüm toplumsal olarak değer gören bilimlerde, dil bilimi çerçevesinde, yazı çalışmalarında ,sanat alanında ve felsefe alanında yer alan birçok motif, çocuklara ancak bu şekilde ele almak koşulu ile ana dilinde öğretilmekte olan din dersleriyle verilebilmektedir. Din dilinin ve inanışlarının ulusal dil yapısına ve kültürel değerlere yönelik kök salması yüzyıllar sürerek yavaş bir şekilde gelişme gösterir. İslam din dili din kültürü ve ahlak bilgisi çerçevesinde ele alınarak yeterli gelişme düzeyine ulaşması ve kökleşmesi tüm toplum çerçevesinde okutulacak olan din dersi, özellikle genç zihinlerde bulunan değerler dizgesinin ve dinin anlamının daha iyi anlaşılmasına yol açacaktır.

Sonrasında okullarda eğitim gören bu çocukların ana-baba kültürüyle ilişkisinin daha sağlam ve kopmayacak seviyede kuvvetlenerek ve giderek onların tümden birleşmesine neden olacaktır Türk ana-babaların büyük çoğunluğu bu alanda kültür yapılarının gerektirdiği şekilde önemli bir bileşkesi olan İslam dininin temel kurallarını çocuklarına ve gelişme çağındaki genç çocuklarına okullarda çağdaş bir yorum sergileyerek Türkçe olarak okutulması yönünde ilgi ve alakalarını sürdürmektedirler. Din kültürü ve ahlak bilgisi okullarda okutulması ve en iyi şekilde ele alınması sayesinde aile yapısında kazanmış olduklarını okul ortamında geliştirmektedirler. İslam felsefesini tam anlamı ile yansıtan Din kültürü ve ahlak bilgisi dersinin cemaatler tarafından Türkçe dilinde verilmesinin Türk toplumu üzerinde çok olumlu etkileri olacaktır. Çünkü çocuklar bu konuda yeni zihinlerine yerleştirdikleri bilgileri şekillendirme aşamasında anlayabilmeleri için öncelikle anadillerinde dini kavramları almalıdırlar. Sonrasında asıl dini gereksinimler olan Arapça ve asıl dini bilgiler aktarılmalıdır. Din derslerine katılacak tüm öğrencilerin öncelikle İslam’ın temelini öğrenmeleri ve bunu ahlak kuralları çerçevesinde uygulamaya geçirmeleri bu yönde yoğrulmalarında olumlu etki yaratacaktır.

Din Bilgisi’nin anlaşılır olarak verilmesi, öncelikle Türkçe dil bilgisi derslerinin haftalık verilme süresini arttırmak sureti ile anadilin esasları ele alındıktan sonra teferruat gerektiren dini inanış esaslarına geçilmesi çocukların bu konuları daha anlamlı zihinlerine yerleştirmeleri kolaylaşacaktır. Böylece, din kültürü ve ahlak bilgisi dersi etki alanını genişleterek çocukların gelişiminde çok önemli bir etki yaratacaktır Türkçe eğitimi zaman içinde kendiliğinden gelişerek din kültürü ve ahlak bilgisi dersinin bir parçası haline gelecektir. Sadece Türkiye’de değil diğer Müslüman ülke çocuklarından oluşan bir kitle için bu anlayışta sağlanacak bir din kültürü ve ahlak bilgisi ders programı uygulanmalıdır. Çoğunluğu teşkil eden ve bu alanda eğitime ihtiyaç duyan tüm çocukların kendi dillerinde eğitim görmelerini sağlamak için gerekli tüm tedbirlerin alınarak en verimli hale getirme yolları aranmalıdır.Türkiye toplumunda yer alan çocuklara bu derslerin yeterli seviyede verilmesi, çocukların din kültürünü ve ahlak bilgisi eğitimini öğrenip bu alanda edinilmesi gereken tüm kavramalarına olumlu etki yapmaktadır. Bu da çocukların kişilikli bir şekilde yetişmesinde büyük etken olmaktadır. Öğretmenler tarafından verilen Din kültürü ve ahlak bilgisi dersinde sadece din bilgisi öğretilmekle kalmayıp, gelenek ve göreneklerimiz içeriğinde yer alan tüm kurallar ve Türk kültürü tam anlamıyla işlenmeye çalışılmaktadır.

Din kültürü ve ahlak bilgisi dini değerlerin çocukların açısından önemi öncelikli bir şekilde değerlendirilmesi çocukların bu dersi neden aldıkları bilincine varmalarında etkili olmaktadır. bu sayede köklü ve değişmeyen İslam dini temellerini daha en küçük yaşta benimsemeleri etkili bir eğitim anlayışı olmaktadır. Öğrencilerin kişisel gelişimleri ve toplumsal değerlere bağlılıklarını bu eğitim sayesinde şekillendirmeleri Din kültürü ve ahlak bilgisi dersi kapsamını daha da değer kazandırmaktadır. Bu anlayış ile öncelikle aile yapısında elde edecekleri temel bilgileri okul ortamında eğitim kriterleri içeriğinde ele almaları meslek seçimlerinde büyük önem arz etmektedir. Çünkü bu sayede meslek gruplarının ilgi alanlarını benimseyen öğrenciler ileride kime ve hangi amaca hizmet edeceklerini bu alanda öğrenmektedirler. Seçtikleri mesleğin dini ve ahlaki değerlere olan yakınlığı bu seviyede almış oldukları eğitim sayesinde şekil almaktadır. Din kültürü ve ahlak bilgisi dersi daha küçük yaşta olan ve her verileni zihnine yerleştiren çocukların çabuk kavrama özellikleri ile kolay öğretilmekte ve ileriye dönük kullanımları yönünde en iyi şekilde bilgilendirme yapılmaktadır. Din kültürü ve ahlak bilgisi dersi ahlak kurallarını en iyi şekilde benimseyerek adabı muhaşerat kuralları içine girmelerine basamak oluşturmaktadır. Çünkü toplumun değer verdiği bazı davranışları edinmeyen veya icrasında zorlanan kişiler hoş karşılanmamaktadır. Bu nedenle en alt seviyeden başlayarak öğrencilerin Din kültürü ve ahlak bilgisi dersi konusunda ilgi ve alakalarını arttırmaları tüm yaşamlarında karşılaşacakları davranış biçimlerini kapsamaktadır.


Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+

Eklenme Tarihi: 1 Eylül 2016

Facebook Yorumları

Konu hakkında yorumunuzu yazın


Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.