Meb 2013 İl İçi Yer Değiştirme Takvimi

yorumsuz
2.785 kez okundu

2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı için Meb il içi yer değiştirme işlemleri yönergesi veya klavuzu “2013 Yılı Öğretmenlerin İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değiştirmelerine İlişkin Duyuru Taslağı”  yayımlandı. Yayımlanan bilgilere ulaşmak için “mebbis”  şifreniz gerekiyor her nedense. Aşağıda verilen taslağa  http://www.meb.gov.tr/katilimmodulu ‘u tıklayarak ulaşabilirsiniz, taslakla ilgili varsa görüş ve önerilerinizi bildirmek için  http://www.meb.gov.tr/katilimmodulu adresini tıklamanız gerikiyor.

Taslağa göre İsteğe bağlı yer değiştirme 5 Temmuz 2013’te başlayıp 12 Temmuz’da sona erecek. 15 Temmuz atamaların yapılacağı tarih iken yer değiştirmesi gerçekleşen öğretmenler 16 Temmuz’dan itibaren ilişiklerini kesebilecek.

Verilen link adresine girdiğinizde konuların başında kalem resmi göreceksiniz. Hangi konuya görüş bildirecekseniz ilgili kaleme tıklayıp görüşünüzü yazabilirsiniz.

Not: Görüş bildirmek veya taslağa ulaşmak için adreslerden birini tıklamanız yeterli. Her iki link adresi de aynı fakat bakanlık böyle sunduğu için ben de aynen aldım.

2013 YILI ÖĞRETMENLERİN İL İÇİ İSTEĞE BAĞLI
YER DEĞİŞTİRMELERİNE İLİŞKİN DUYURU TASLAĞI

 1. Bakanlığımıza bağlı eğitim kurumlarında görevli öğretmenlerin il içi yer değişiklikleri 06/05/2010 tarihli 27573 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği hükümleri uyarınca aşağıdaki takvim çerçevesinde yapılacaktır.
 2. Zorunlu çalışma yükümlülüğünü tamamlayan, zorunlu çalışma yükümlülüğü olmayan veya bundan muaf tutulan öğretmenler ile sağlık ve eş durumu mazereti sebebiyle zorunlu çalışma yükümlülüğü ertelenmiş olan öğretmenlerden, 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla bulundukları eğitim kurumunda en az 3 (üç) yıllık çalışma süresini tamamlayacaklar, il içinde yer değiştirme isteğinde bulunabilir.
 3. İl içi yer değişikliğine başvuracak öğretmenlerin hizmet puanlarının hesabında, yer değiştirme başvurularının son günü esas alınır.
 4. Norm kadro fazlası konumundaki öğretmenler ile 2012-2013 eğitim ve öğretim yılından itibaren görevli olduğu okulun dönüştürülmesi ya da kapatılması sonucu görev yerleri değiştirilen öğretmenlerde bulunduğu eğitim kurumunda çalışılması gereken en az 3 (üç) yıllık süreyi tamamlama şartı aranmaz.
 5. Üç yıllık sürenin hesabında;a. Öğretmenlerin kadrolarının bulunduğu eğitim kurumunda fiilen öğretmen olarak geçirdikleri süreler ile diğer eğitim kurumlarında ders okutmak ya da eğitim kurumu yöneticisi olarak görevlendirildikleri süreler dikkate alınır.b. 2012 yılında il içinde veya iller arasında yer değişikliği yapıldıktan sonra farklı sebeplerle Bakanlığımızca eski görev yerine iade edilen öğretmenlerin il içi yer değiştirme taleplerinde 3 yıllık çalışma süresinin hesabında bulundukları ildeki hizmet süreleri ile atandıkları ildeki hizmet süreleri birlikte değerlendirilir.
 6. Bakanlık veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görevlendirilen öğretmenler, bu görevlendirmeleri sona erdirilmedikçe yer değiştirme isteğinde bulunamayacaklardır. Ancak, bunlardan eğitim kurumlarındaki görevine geri dönenler, eğitim kurumlarında en az 3 (üç) yıllık çalışma süresini tamamlamak şartıyla il içi yer değişikliği isteğinde bulunabilirler.
 7. Başvurular, elektronik ortamda alınacaktır. Yer değiştirme iş ve işlemlerinden ve başvuruların onaylanması ya da reddedilmesinden sırasıyla okul, ilçe ve il millî eğitim müdürlükleri yöneticileri görevli, yetkili ve sorumludur.
 8. Başvurular, sırasıyla eğitim kurumu müdürlüğü, ilçe ve il milli eğitim müdürlüklerince onaylandıktan sonra geçerlilik kazanır. Bu birimlerin herhangi biri tarafından onaylanmayan başvurular geçersiz sayılır.
 9. İl içinde isteğe bağlı yer değiştiren öğretmenler, aynı dönemde iller arasında isteğe bağlı yer değiştirme başvurusunda bulunamaz. Ancak il içinde atanmalarından sonra doğacak özürleri sebebiyle öğretmenler il içinde özür durumundan yer değiştirmelere başvurabileceklerdir.
 10. Yer değiştirme isteğinde bulunacak öğretmenler, Elektronik Başvuru Formuna yansıtılacak kimlik, öğrenim, Bakanlık atama alanı, hizmet süresi, hizmet puanı ve benzeri bilgilerini başvuru yapmadan önce MEBBİS e-Personel Modülünden (Özlük) kontrol ederek yanlış ya da eksik bilgilerinin düzeltilmesini belgeye dayalı olarak eğitim kurumu, ilçe ve il millî eğitim müdürlüklerinden talep edeceklerdir.
 11. Yurt dışında görevlendirilenler ile aylıksız izinli olan öğretmenlerden, yurt dışı görev süresi veya aylıksız izinlerinin 15 Eylül tarihine kadar sona ereceğini belgelendirenler, diğer şartları da taşımaları kaydıyla yer değiştirme başvurusunda bulunabilirler. Bunlardan yer değişikliği gerçekleştirilen öğretmenler, en geç 15 Eylül tarihi itibarıyla görevine başlamazsa, atamaları il millî eğitim müdürlüklerince iptal edilecektir.
 12. İl içinde soruşturma sonucu görev yeri değiştirilen öğretmenlerin hizmet sürelerinin hesabında, daha önceki kurumlarda geçen süreleri birlikte değerlendirilir. Ancak bu durumdaki öğretmenler, 3 yıl geçmeden daha önce görev yaptıkları eğitim kurumuna veya ilçeye atanmak üzere yer değiştirme isteğinde bulunamazlar.
 13. Aynı dönemde il içinde yer değiştirme isteğinde bulunan karı koca öğretmenlerden farklı ilçelere atanan eşler, büyükşehir belediye sınırları içinde farklı ilçelere atananlar hariç olmak üzere, özür durumundan yer değiştirme döneminde tekrar başvuruda bulunabilir.
 14. Başvuru süresi içinde öğretmenler, görevli olduğu eğitim kurumu ya da kadrosunun bulunduğu il/ilçe millî eğitim müdürlüğüne dilekçe vermek suretiyle yer değiştirme başvurusunu elektronik ortamda iptal ettirebilir. Bu şekilde başvurusunu iptal ettirenler aynı başvuru döneminde yeniden başvuramaz.
 15. İl içi yer değişikliği başvurularında en çok 25 (yirmi beş) eğitim kurumu tercih edilebilir. Öğretmenler, alanlarında açık norm ilan edilen eğitim kurumları ile birlikte yer değiştirme yoluyla ayrılanların boşaltacağı normların olduğu eğitim kurumlarını da tercih edebilirler; ancak bu okullardan ayrılan öğretmen olmaması halinde bu tercihler dikkate alınmaz.
 16. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenlerinden İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği Bölümü mezunları, ilkokullar ile ortaokulları tercih edebilecek; Bilişim Teknolojileri öğretmenlerinden matematik-bilgisayar, istatistik-bilgisayar bilimleri, bilgisayar teknolojisi/bilgisayar teknolojisi ve bilişim sistemleri, bilgisayar ve öğretim teknolojileri öğretmenliği ile bilgi teknolojileri bölümü mezunları ise, mesleki ve teknik liseleri tercih edemeyecektir.
 17. Fen liseleri ve sosyal bilimler liselerinin bütün alan öğretmenleri ile güzel sanatlar ve spor liselerinin görsel sanatlar/resim, müzik ve beden eğitimi öğretmenleri, tüm eğitim kurumlarını; ilgili mevzuatına göre Anadolu liselerine sınavla atanan öğretmenler ise fen liseleri ile sosyal bilimler liselerini de tercih edebilecektir.Güzel sanatlar ve spor liseleri dışındaki eğitim kurumlarında görevli görsel sanatlar/resim, müzik ve beden eğitimi öğretmenlerinden, geçmişte güzel sanatlar liselerinde görev yapmış olanlar, güzel sanatlar ve spor liselerini tercih edebilecektir.
 18. Bilim ve sanat merkezlerinde kadrolu olarak görev yapan öğretmenler, fen liseleri ile sosyal bilimler liseleri hariç, bilim ve sanat merkezleri ile diğer eğitim kurumlarını tercih edebilecektir.
 19. İl içi yer değiştirme suretiyle atamalar, tercih edilen eğitim kurumlarının norm açığı bulunan alanlarına, başvuran öğretmenlerin tercihleri doğrultusunda, hizmet puanı en fazla olandan başlanarak Valiliklerce yapılacaktır. Hizmet puanlarının eşitliği hâlinde öncelik, öğretmenlikteki hizmet süresi fazla olana verilecek; eşitliğin bu durumda da sürmesi hâlinde bilgisayar kurasına başvurulacaktır.
 20. İl içi isteğe bağlı yer değiştirme kapsamında görev yeri değiştirilen öğretmenlerin yer değiştirme işlemleri iptal edilmeyecektir. Ancak, yer değiştirmeleri gerçekleştirildikten sonra, 06/05/2010 tarihli 27573 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nde belirtilen özür durumlarından birinin oluşması ve görev yerlerinden ayrılmamış olmak kaydıyla atamaları iptal edilebilecektir.

 

Ataması iptal edilenlerden, eski görev yerinde uygun norm bulunmayanlar, il içinde alanlarındaki diğer eğitim kurumlarındaki boş normlara valilikçe atanacaklardır.

Yer değiştirme başvurularına ilişkin tereddütler öncelikle il millî eğitim müdürlüğünce giderilecek, bu aşamada giderilemeyen tereddütler yetkililerce Bakanlığa bildirilecektir.

2013 YILI İL İÇİ YER DEĞİŞTİRME TAKVİMİ

Duyuru taslağının kamuoyu görüşüne açılması 28 Haziran – 1 Temmuz 2013
Duyuru yapılması 2 Temmuz  2013
Norm kadro güncelleme işlemlerinin tamamlanması 5 Temmuz 2013
Başvuruların kabulü ve onay süreci 8-12 Temmuz 2013
Atamaların yapılması, sonuçların ilanı ve kararnamelerin gönderilmesi 15 Temmuz 2013
Tebligat ve ilişik kesme işlemlerinin tamamlanması 16 Temmuz tarihinden itibaren

Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+
Etiketler: , , , ,
Eklenme Tarihi: 29 Haziran 2013

Facebook Yorumları

Konu hakkında yorumunuzu yazın


Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.