Yetiştirme Kursu Yönergesinde Değişiklik

yorumsuz
126 kez okundu

Milli Eğitim Bakanlığı Örgün ve Yaygın Eğitimi Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesinin bazı maddelerinde değişiklik yaptı. Aşağıda yönergenin değiştirilmiş hali verilmiştir.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİMİ DESTEKLEME VE

YETİŞTİRME KURSLARI YÖNERGESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNERGE

MADDE 1- 23/9/2014 tarihli ve 15923718/20/4145909sayılı Makam Onayı ile yürürlüğe konulan Millî Eğitim Bakanlığı Örgün ve Yaygın Eğitimi Destekleme ve Yetiştirme Kurslar Yönergesinin 1 inci maddesinde yer alan “resmî” ibaresi “resmî/özel” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Aynı Yönergenin 2nci maddesinde yer alan “resmî” ibaresi “resmî/özel” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3- Aynı Yönergenin 3 üncü maddesine, “Bu Yönerge,” ibaresinden sonra gelmek üzere “31/5/2006 tarihli ve 26184 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği,” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 4- Aynı Yönergenin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde yer alan, “Resmî” ibaresi “Resmî/Özel” şeklinde, (f) bendinde yer alan “okul veya kurumları,” ibaresi ise “resmî örgün ve yaygın eğitim okul veya kurumlarını” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 5- Aynı Yönergenin 5 inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarıile dördüncü fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Mezunlara yönelik kursların halk eğitimi merkezlerince açılması esastır. Ancak, halk eğitimi merkezinin bulunmadığı veya bu merkezlerde kursun açılamadığı hâllerde, millî eğitim müdürlüğünce yapılacak planlamayla diğer okul/kurumların dersliklerinden yararlanılır.”

“(3) Kurs merkezleri ile kurslarda görevlendirilecek öğretmenler, birinci dönemde Eylül ayı, ikinci dönemde Şubat ayı, yaz dönemi kurslarında ise Haziran ayı sonuna kadar belirlenir.” “Birinci dönem ve yıllık planlanan kursların Ekim ayının, ikinci dönem için planlanan kursların mart ayının, yaz dönemi kurslarının ise Temmuz ayının ilk haftasında başlatılması esastır.”

MADDE 6- Aynı Yönergenin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 6- (1)Kurslara;

  1. a) Örgün veya yaygın ortaokul/imam hatip ortaokulu ve ortaöğretim kurumlarında kayıtlı olan öğrenciler; genel ilköğretim programı uygulanan özel eğitim ortaokulu, genel ortaöğretim programı uygulanan özel eğitim okulları ile mesleki ve teknik ortaöğretim programı uygulanan özel eğitim okulları öğrencileri,
  1. b) Örgün veya yaygın ortaöğretim kurumları ile mesleki ve teknik ortaöğretim programı uygulanan özel eğitim okullarından mezun olan kursiyerler, katılabilir.

(2) Kurs merkezlerine, öncelikle kendi öğrencileri olmak üzere aynı ilçe içerisinde bulunan diğer okullardan da öğrenci kabul edilebilir.”

MADDE 7- Aynı Yönergenin 7 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Yaz döneminde açılan kurslar hariç olmak üzere, örgün eğitim kurumlarında açılacak kurslarda aynı dersten dönemlik açılan kursun süresi 16, aynı derstenyıllık açılan kursun süresi ise 32 ders saatinden az olamaz.”

MADDE 8- Aynı Yönergenin 8 inci maddesine, birinci fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki ikinci ve üçüncü fıkralar eklenmiştir.

“(2) Aynı yerleşim biriminde birden fazla kurs merkezinin bulunmaması, öğrencilerin taşınma imkânının olmaması gibi sebeplerle sınıf mevcudunun 10’a ulaşamaması durumunda,millî eğitim müdürlüğünün onayı ile beş öğrenciden az olmamak kaydıyla grup oluşturulabilir.”

“(3) Genel ilköğretim programı uygulanan özel eğitim ortaokuluve ortaöğretim

programı uygulananözel eğitim okullarına;mesleki ve teknik ortaöğretim programı uygulananözel eğitim okullarınakayıtlı öğrenciler ile mesleki ve teknik ortaöğretim programı uygulanan özel eğitim okullarından mezun kursiyerleriçin açılacak kurslara katılacak öğrenci/kursiyer sayısı, özel eğitim okul/kurumlarındaki azamî sınıf mevcudu sayısının yarısından az, azami sınıf mevcudu sayısından fazla olamaz.”

MADDE 9- Aynı Yönergenin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 10-(1) Kurslar, öğrenci/kursiyer ve velilerden gelen istek üzerine, örgün ve yaygın eğitim kurumlarında öğrenim görmekte olan öğrenciler ile ortaöğretim kurumlarından mezun kursiyerler için belirlenen kurs merkezlerinde, Bakanlıkça ilan edilen örgün eğitim müfredatındaki derslerle sınırlı olarak açılır.”

MADDE 10- Aynı Yönergenin 11 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1)Komisyon; kurs merkezleri ile kurslarda görev alacak öğretmenleri belirlemek, kursların onayını vermek, koordinasyon ve yürütülmesini sağlamak amacıyla, millî eğitim müdürünce görevlendirilen millî eğitim müdür yardımcısı/şube müdürü başkanlığında, iki ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürü, iki ortaöğretim kurumu müdürü, bir halk eğitimi merkezi müdürü ve bir e-kurs modülü kullanıcısından oluşur. İlköğretim ve ortaöğretim kurumu müdür sayısının yeterli olmadığı durumlarda komisyon mevcut müdürlerin katılımıyla oluşur.Büyükşehir statüsünde olmayan illerde aynı usulle oluşturulan merkez ilçe komisyonu, hem merkez ilçenin hem de ilin iş ve işlemlerini yürütür. Büyükşehir statüsünde aynı usulle oluşturulan il komisyonu ilin iş ve işlemlerini yürütür.”

“(2) Kurslarda görev almak isteyen öğretmenler, ders yılı başında yayımlanan kılavuzda belirlenen takvime göre e-kurs modülü üzerinden veya millî eğitim müdürlüklerine şahsen başvuruda bulunur. Kurslarda görev alacak öğretmenler, başvuruda bulunan öğretmenler arasından veli ve öğrencilerin tercihleri de dikkate alınarak görevlendirilir. Kurslarda, belirtilen

nitelikleri taşımaları kaydıyla diğer okullarda görevli öğretmenlerden de görevlendirme yapılabilir. Kurslarda görevlendirilecek kadrolu öğretmen sayısının yetersiz olması hâlinde, millî eğitim müdürlüklerince aday öğretmen olarak atanabilme şartlarını taşıyanlar arasından ek ders ücreti karşılığında ders okutmak üzere görevlendirme yapılabilir.”

MADDE 11- Aynı Yönergenin 15 inci maddesinin ikinci fıkrasının(ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ç)Kursun işleyişi ile ilgili idari mali ve diğer hususlarla ilgili her türlü iş ve işlemlerin yürütülmesini sağlamak,”

MADDE 12- Aynı Yönergenin 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) ve (f) bentleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 13- Aynı Yönergenin 22 nci maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 14- Bu Yönerge onayı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 15- Bu Yönerge hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.


Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+
Etiketler: ,
Eklenme Tarihi: 3 Kasım 2015

Facebook Yorumları

Konu hakkında yorumunuzu yazın


Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.