Meslekleri Tanıyalım: Çevre Mühendisliği

yorumsuz
211 kez okundu

Çevre mühendisliği ile ilgili bilgilere ulaşabileceğiniz bir yazı.

TANIM (Çevre Mühendisi Kimdir?)

Doğal kaynakların en iyi biçimde kullanılması, doğal çevrenin korunması ve insan sağlığına uygun biçimde geliştirilmesi konusunda çalışan kişidir.

GÖREVLER (Çevre Mühendisi Hangi İşleri Yapar)

Çevre  mühendisi  her  türlü  çevre  sorunlarına,  teknik  düzeyde  çözüm  üretir.  Bu  amacı gerçekleştirmek üzere;

Fabrikalarda, atıkların arıtılması, gerekli tesislerin kurulması, işletilmesi için  önerilerde bulunur ve yapılanları denetler,

Katı atıkların çevreye zarar vermeden yok edilmesi için gerekli önlemleri alır,

İçme ve kullanma sularının arıtılması ve su kaynaklarının geliştirilmesi için  çalışmalar yapar,

Kent içinde hava kirliliğinin nedenlerini ve hava kalitesini belirler, hava  kirliliğini önlemek için gerekli önlemleri alır,

Gürültü kaynaklarını belirler, gerekli önlemlerin alınması için öneriler  geliştirir,

Akarsu, göl, deniz gibi su ortamlarının kalite sınıflamasını yapar,

Çevre ile ilgili kanun ve yönetmelikleri yorumlar.

 

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Çevre mühendisi olmak isteyenlerin;

Fen bilimlerine, özellikle kimya ve biyolojiye ilgili ve bu alanda başarılı,

Araştırmaya meraklı,

Dikkatli ve titiz bir gözlemci,

Gözlem verilerini bütünleştirebilen,

İşbirliğine açık

kimseler olmaları gerekir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Çevre  mühendisleri,  çalışmalarını  genellikle  büroda  ve  laboratuarda  yürütürler.  Ancak, zaman zaman şantiye, inşaat alanı,  arıtma  tesisi  gibi  yerleri  görmek  için kent  içinde ve dışında seyahat etmeleri gerekebilir. Çevre mühendisliği çok çeşitli alanlarda işbirliği yapılarak  yürütülen  bir  meslektir.  Bu  nedenle  çevre  mühendisleri  başka  meslek elemanları ile sıkı iletişim halindedirler.

MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Meslek  eğitimi,  aşağıda  belirtilen  üniversitelerin  mühendislik  fakülteleri  Çevre mühendisliği bölümünde verilmektedir.

Çevre,  Çevre  kirlenmesi  ve  Kontrolü,  Çevre  Koruma ve  Kontrol, Çevre  Koruma Kimya, Kimya Teknolojisi önlisans programlarını başarı ile bitirenler de ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavında başarılı oldukları takdirde Çevre Mühendisliği lisans programına dikey geçiş yapabilirler.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

Çevre mühendisliği bölümünde eğitim süresi 4 yıldır. Ancak, bazı okullarda 1 yıl “yabancı dil hazırlık programı” uygulanır. Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve Marmara Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü’nde öğretim dili İngilizce’dir. “Yabancı dil hazırlık programı” süresi eğitim süresine dahil değildir.

Çevre  mühendisliği  bölümünde  okutulan  belli  başlı  dersler  şunlardır:  Matematik,  Fizik, Kimya, Lineer Cebir, Teknik Resim,  Analitik  Geometri,  Jeoloji,  Çevre  Kontrolü Esasları, İnşaat Bilgisi, Çevre Kimyası, Bilgisayar ve Programlama, Zemin Mekaniği, Çevre Ekonomisi, Yapı Mühendisliği, Mikrobiyoloji, Çevre Koruma Hukuku, Oşinografi (deniz ve göl  kirlenmesi,  deniz  deşarjı),  Su  ve  Pis  Su  Mühendisliği  (su  temini  ve  atık  suların uzaklaştırılması),  Katı  Atıkların  Arıtılması,  Su  Kalite  Kontrolü,  Hava  Kalite  Kontrolü, Çevre  Modelleme,  Şehircilik  ve  Yerleşme,  Endüstriyel  Kirlenme  Kontrolü,  Çevre  Etki Değerlendirmesi, Arıtma Tesislerinin İşletimi, Suların Arıtılması, Atık suların Arıtılması, Hidroloji.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE-DİPLOMA VE UNVAN

Eğitimini  başarı  ile  tamamlayanlara  “Çevre  Mühendisliği  lisans    diploması” ve  “Çevre Mühendisi” unvanı verilir.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Çevre  mühendisleri;İçme  suyu  temini,  su  kaynaklarının  kirlenmeye  karşı  korunması, iletimi ve arıtma tesislerinin projelendirilmesi ve inşaatı,İçme suyu, kanalizasyon, yağmur suyu şebekesi projelendirilmesi ve inşaatı,Evsel ve endüstriyel atık su arıtma tesislerinin

sistem  seçimi,  projelendirilmesi,  inşaatı  ve  işletilmesi,Arıtılmış  atık  suların  alıcı ortamlara  deşarj  edilmesi,  modelleme  ve  olası  etkilerin  araştırılması,  Sanayi  kullanım sularının  hazırlanmasına  yönelik  projelendirme  hizmetleri,Sanayi  ve  altyapı  yatırımları için çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) yapılması, Risk analizi ve değerlendirilmesi,Katı atıkların toplama, taşıma, depolama, yeniden kazanım ve bertaraf işlemlerinin yapılmasına

yönelik  mühendislik  hizmetleri,Tehlikeli  ve  zararlı  atıkların  uzaklaştırılması  ve giderilmesine yönelik çalışmalar,Hava kirliliğinin kontrolüne yönelik, hava emisyonları ve kalitesine  ait  ölçümlerin  değerlendirilmesi,  hava  kirleticilerinin  dağılım  modellemesi  ve değerlendirilmesi,  Çevre yönetimi ve planlaması, Çevre kimyası ve çevre mikrobiyolojisi analizlerinin değerlendirilmesi, Toprak  ve yeraltı kaynaklarının kirliliğe karşı  korunması ve modellemesi, Gürültü kirliliğinin kontrolünde çalışabilirler.Çevre Bakanlığı, Bayındırlık ve  İskan  Bakanlığı,  İller  Bankası,  Belediyeler,  SEKA  gibi  kamu  kurumlarında çalışabildikleri gibi özel kuruluşlarda veya serbest çalışma olanağı da vardır.

 

EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

Eğitimi tamamlayarak kamu kesiminde görev alan çevre mühendisleri asgari ücretin 3-3.5 katı  civarında  ücret  almaktadırlar.  Serbest  çalışma  veya  özel  sektörde  görev  alma durumlarında  ise  kesin  bir  rakam  ortaya  koymak  mümkün  olmamaktadır.  Ücrette işletmenin  büyüklüğü,  çalışma  pozisyonu  gibi  faktörlere  bağlı  olarak  değişiklik görülmektedir.

MESLEKTE İLERLEME

Lisans  eğitiminden  sonra  proje  mühendisliği,  su  ve  atık  suların  arıtımında  özel teknolojiler,  hava  kirliliği,  katı  atık  kontrolü,  zararlı  atık  bertarafı  gibi  alanlarda uzmanlaşmak söz konusudur.Yüksek lisans, doktora yapabilir, araştırma görevlisi olabilir ve  akademik  kariyer  yapabilirler.Kamu  sektöründe  görev  alanların  bürokrasinin  çeşitli kademelerine yükselmeleri söz konusudur.

BENZER MESLEKLER

İnşaat Mühendisliği,

Kimya Mühendisliği.


Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+
Etiketler: , , , ,
Eklenme Tarihi: 16 Haziran 2015

Facebook Yorumları

Konu hakkında yorumunuzu yazın


Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.