Tıbbi Görüntüleme Teknikeri

yorumsuz
275 kez okundu

TIBBİ GÖRÜNTÜLEME TEKNİKERİ

TANIM
Hastanın muayenesi sonucunda hekimler tarafından istenen tetkik ile radyolojik görüntülüme yöntemlerini kullanarak hastanın vücudunun belirli kısımlarının görüntülenmesi işlemini yapan ve bunları kullanıma hazır hale getiren kişidir.
TIBBİ GÖRÜNTÜLEME TEKNİKERİ GÖREVLER
Tıbbi Görüntüleme Teknikeri uzman hekiminin gözetimi altında çalışır.
 İş organizasyonu yapar.
 Cihazı radyolojik incelemeye hazır hale getirir.
 Hastayı radyolojik incelemeye hazır hale getirir.
 Radyografi çekimi yapar.
 Seyyar cihazlarla radyografi çekimi yapar.
 Film banyo/baskı işlemleri yapar.
 Bilgisayarlı tomografi çekimi yapar.
 Manyetik rezonans görüntüleme yapar.
 Kemik mineral dansitometresi çekimi yapar.
 Mamografi çekimi yapar.
 Angiografi görüntülemesi yapar.
 Nükleer tıp görüntülemesi yapar.
 Radyoterapi simülasyon görüntülemesi yapar.
 İmmobilizasyonu sağlamak için gerekli uygulamaları yapar.
 Fokalize blok işlemleri yapar.
 Radyoterapi tedavi planını uygular.
 Çekim yapılan alanın düzen ve temizliğinden sorumludur.
 Tetkik filmlerinin hazırlanmasını ve rapora girecek şekilde uygun yerde muhafazasını sağlar.
 Tedaviyi uygular, tedavi süresince hastanın durumunu kontrol eder.
 Uygulanan radyolojik işlemler hakkında hasta ve hasta yakınların bilgilendirir.
 Kullandığı cihazların bakımını, temizliğini, basit onarımını yapar ve kullanıma hazır bulundurur.
 İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin faaliyetleri uygular.
 Kalite Yönetim Sistemi kurallarına uygun çalışır.
 Mesleki gelişim faaliyetlerinde bulunur.
KULLANILAN ALET VE MALZEMELER
 Röntgen cihazları, röntgen kartları ve plakları
 Kurşun gözlük, kurşun paravana, kurşun önlük,
 Banyo tankları, kurutma dolapları, banyo solüsyonları,
 Alet dezanfeksiyon solüsyonları,
 Çeşitli kırtasiye malzemeleri ve röntgen havale kartları vb.
 BT cihazı, anjio cihazı gibi cihazlar
 Çeşitli filmler, film kasetleri, film kesici, enjektör ve çeşitli ilaçlar,
 Ultrasyon, nükleer görüntüleme, bilgisayarlı tomografi, radyodiyognostik, röntgen vb. cihazlar.
MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER
Tıbbi Görüntüleme Teknikeri olmak isteyenlerin;
 Biyoloji, fizik, kimya, insan bilimleri alanlarına ilgili,
 Kapalı alanlarda çalışmaktan rahatsız olmayan,
 Göz-el koordinasyonu gelişmiş,
 Analitik yorumlama yapabilen,
 İnsanlarla işbirliği içersinde çalışmayı seven,
 Söylenen veya yazılan talimatları anlayan ve bunları uygulayabilen,
 Bedenen güçlü ve dayanıklı,
 Gözleri sağlam, dikkatli, sorumlu ve tedbirli,
 Araştırmacı ve çalışkan,
 Hızlı düşünüp, hızlı karar verebilen,
 Zor şartlarda iş organizasyonu yapabilen,
 Detaylara özen gösteren,
 İş disiplinine sahip,
 Soğukkanlı, kararlı ve dürüst,
 Planlı ve organize olabilen,
 Yeniliklere açık,
 Zamanı iyi kullanabilen,
 Titiz ve temizlik kurallarına ve çapraz enfeksiyon risklerine dikkat eden,
 Sır saklayabilen,
 Güler yüzlü ve sabırlı
kimseler olmaları gerekir.
ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI
Tıbbi Görüntüleme Teknikerleri hastanelerde veya dispanserlerde çalışmakta olup zamanlarının bir bölümünü karanlık oda da geçirirler. Sürekli x ışınlarıyla çalışılan bir meslek olduğundan bazı hastalıklara ve kansere yol açabileceği için bu alanda çalışanlar ek izinler ve erken emeklilik haklarından yararlanırlar.
Bazı bölümlerdeki cihazların ses düzeyinin yüksek olduğu, iyonizan radyasyon etkisinin fazla olduğu kapalı bir alanda çalışılmaktadır. Mesai zamanları, uzmanlık alanlarına ve işin gerekliliklerine göre esnektir, tam zamanlı veya yarı zamanlı olarak hafta sonları ve tatilleri de içeren değişken çalışma düzenlemelerine sahip olabilmektedirler.
Temiz, düzenli, iyi aydınlatılmış ve havalandırması mevzuata uygun olan ve ilgili Kanunlar gereği hijyen koşullarına tam olarak uygun alanlarda iş gününün büyük çoğunluğunda hareket halinde, bireylerin sağlık durumlarını doğrudan etkileyecek, yoğun dikkat gerektiren işlemler yürütürler. Sağlık kuruluşlarında her türlü hastanın filmi çekildiği için (bir hepatitli hastadan sonra diğer başka bulaşıcılığı yüksek olan bir hastanın filmi çekilebilmektedir) çalışanların bulaşıcı hastalık/enfeksiyon alma riskleri artmaktadır.
MESLEK EĞİTİMİ
MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER
Mesleğin eğitimi, üniversitelere bağlı Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokullarının “Tıbbi Görüntüleme Teknikleri” bölümünde verilmektedir.
MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI
Meslek liselerinin Radyoloji, Radyoloji Teknisyenliği, Radyoloji ve Tedavi Laboratuvarı bölümlerinden mezun olanlar “Tıbbi Görüntüleme Teknikleri” önlisans programına sınavsız geçiş için başvurabilirler. Ortaöğretim başarı puanları, okul türleri, Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgeleri (METEB) ve mezuniyet yılları dikkate alınarak program
kontenjanı dahilinde yerleşebilirler.
Meslek liselerinin sınavsız geçiş için belirlenen bölümleri dışındaki bölümlerden ya da genel liselerden mezun olanlar/olacaklar ise istedikleri takdirde ÖSYM tarafından yapılan YGS’ye girmeleri ve yeterli (YGS-1) puanı almaları halinde sınavsız yerleştirme sonunda açık kontenjan kalırsa bu programa yerleştirilebilirler.
EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ
Eğitim süresi 2 yıldır.
Tıbbi Görüntüleme Teknikerliği bölümünde öğrenciler eğitimleri boyunca temel tıp bilimlerinden yoğun bir eğitim almaktadırlar. Bu eğitim öğrencilerin meslek derslerinin alt yapısını oluşturmaktadır. Meslek dersleri olarak radyasyon (X ışınları) ve radyasyondan korunma, tıbbi görüntüleme cihazlarının yapısı ve kullanımı, cihaz başı
uygulamalı eğitim ve değerlendirme, karşılaşabilecekleri hastalıklar hakkında bilgi verilirken radyoloji bölümlerinde hasta karşılama hastaya yaklaşım gibi konularda da eğitim verilmektedir. Bunun yanı sıra radyoloji bölümlerinde yüksek teknolojiye sahip sistemleri kullanırken, bu sistemlerde radyasyon güvenliğini sağlayarak en düşük
radyasyon dozunda, yüksek kalitede görüntü oluşturma yeteneklerinin geliştirilmesine yönelik eğitim almaktadırlar. Yıl içi stajlarını hastanelerin (Tıp Fakültesi Hastanesi, Özel ve Devlet Hastaneleri) Radyoloji bölümlerinde yapmaktadırlar. Öğrenciler

1. sınıfta temel İngilizce eğitimi alırken 2. yıl mesleki ağırlıklı İngilizce eğitimi almaktadırlar. Öğrenciler, tıbbi etik ve deontolojik kurallara sıkı sıkıya bağlı, hasta haklarına saygılı her an her şartta verilen görevi yerine getirebilecek ruhsal ve fiziksel yapıya sahip kişiler olarak yetiştirilmektedir. 1. sınıf sonunda 6 hafta,

2. sınıf sonunda
4 hafta olan yaz stajlarını hastanelerin Radyoloji bölümlerinde ve tam donanımlı özel tıp merkezlerinde yapmaktadırlar.
EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE-DİPLOMA VE UNVAN
Eğitimini başarı ile tamamlayanlara “Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Ön Lisans Diploması”
ve “Tıbbi Görüntüleme Teknikeri” unvanı verilir.
ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI
Bugün ülkemizde hemen her hastanenin Radyoloji bölümü bulunmaktadır. Bunun yanı sıra özel görüntüleme merkezlerinin sayısı da gün geçtikçe artmaktadır. Bu nedenle hastanelerde ve özel görüntüleme merkezlerinde eğitilmiş eleman ihtiyacı da artmaktadır. Kamu kurumları dışında özel hastane ve poliklinikler, tıp merkezleri bu
program mezunları için ciddi bir istihdam alternatifi oluşturmaktadır.
Kamu kurumlarına Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sonuçlarına göre Sağlık Teknikeri olarak tanabilmektedirler.

MESLEKİ EĞİTİMDE İLERLEME
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri önlisans programını başarı ile bitirenler ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavında (DGS) başarılı oldukları takdirde Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri lisans programlarına kontenjan dahilinde dikey geçiş yapabilirler.
İŞ HAYATINDA İLERLEME
Meslek elemanı olarak işe başlayanlar başarı durumlarına göre çalıştıkları kurum ve kuruluşlarda yönetim kademelerinde yer alabilir. Konusu ile ilgili tecrübelerinin olması ve kendilerini geliştirmiş olmaları iş bulma imkânına ve iyi ücret almalarına katkıda bulunur.

EK BİLGİLER
MESLEĞİN BUGÜNKÜ DURUMU VE GELECEĞİNE İLİŞKİN ÖNGÖRÜLER:
Teknolojik gelişmelere paralel olarak, röntgen ve bilgisayarlı görüntüleme sistemlerinde önemli gelişmeler sağlanmıştır. Kullanılmakta olan araç ve gereçlerin olumsuz etkileri bir ölçüde kontrol altına alınmış olmakla birlikte çalışma şartları meslek elemanları üzerinde hala önemli sağlık sorunlarına neden olabilmektedir. Günümüzde meslek elemanları, örgün öğretim kurumlarında almış oldukları meslek eğitiminin yanı sıra, işbaşı ve meslek içi eğitim kursları ile kendilerini geliştirebilmektedirler. Makine ve ekipmanlar büyük ölçüde ithal ürünler olup, yerli sanayinin üretmekte olduğu ürün sayısı oldukça sınırlıdır. Dolayısı ile kullanılmakta olan makine ve ekipmanlar Avrupa standartları düzeyinde üretilmekte ve kullanıma sunulmaktadır. Sağlık sektöründe hizmet veren özel hastanelerin sayılarının giderek artması ile beraber bu alanda istihdam olanaklarının artması beklenmektedir. İyi eğitimli, nitelikli radyoloji teknisyenlerinin istihdam problemlerinin olmadığı görülmektedir. Radyoloji alanındaki
hızlı teknolojik gelişmeler paralelinde, teknikler de sürekli değişmekte, işlemler giderek dijital sistemlerle yapılmaktadır. Dijital sistemlerin daha da yaygınlaşacağı ve konvansiyonel sistemlerin yerini alacağı tahmin edilmektedir. Bu da meslek mensuplarının yeni tekniklere uyumunu ve sürekli eğitim gereksinimini beraberinde
getirmektedir. Bu meslekte iyi yetişmiş elemanların, ek bir eğitimden sonra radyoterapi ve tıbbi tanıtım alanlarında çalışabilecekleri düşünülmektedir. Meslek içerisinde giderek röntgen filmi, PET, MR, BT ve anjiyo gibi alanlarda branşlaşma eğilimi görülmektedir. Mesleğin yürütülebilmesi için anatomi, bilgisayar, mesleki fizik ve insan
psikolojisi bilgileri giderek daha fazla önem kazanmaktadır.


Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+
Etiketler: , ,
Eklenme Tarihi: 6 Temmuz 2015

Facebook Yorumları

Konu hakkında yorumunuzu yazın


Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.